2020-02-26 Stängning av Spångens samlingslokal

Våra två bostadsrättsföreningars styrelser har med omedelbar verkan beslutat t v stänga Spångens samlingslokal fre- och lördagskvällar samt helgaftnar och övriga kvällar före röd dag.

Övriga bokningsbara tider kvarstår t v. Relaxen påverkas inte, inte heller Spångens funktion i övrigt.

Den utlösande orsaken till stängningen är upprepat missbruk av lokalens möjlighet att erbjuda medlemmar tillgång till samkväm kvällstid. Vare sig de ordningsregler som finns specifikt för lokalen eller våra stadgar har efterlevts. Detta har lett till stort obehag för de omkringboende. Främst avseende störande musik men även respektlöst beteende i anslutning till lokalens utrymning mycket sen kvällstid, vid flera tillfällen långt senare är föreskrivna kl 23. Det har även förekommit skador på byggnad och inventarier samt nedskräpning i allmänna utrymmen.

Bakgrunden till beslutet begränsas emellertid inte enbart till några omdömeslöst genomförda tillställningar i sen tid, utan är mer fundamental än så. Spångens tillkomst är betingad av enbart två skäl; att utgöra en exteriör koppling till byggnadens tidigare historia samt som reservutgång från Relaxen.

Spången har aldrig byggts eller utrustats för att utgöra den ”festlokal” som angavs i ett flertal tidiga försäljningsprospekt för föreningens lägenheter. Lokalen möter inte rimliga krav på en sådan. Den saknar ljudisolering och adekvata våtutrymmen (utöver dem i Relaxen i Spångens motsatta ända). Accessen till/från Siloplatsen är inte bara obekväm för besökarna till Spången, den leder även till stort obehag för de omkringboende.

Av respekt för våra medlemmars planering kommer vid tidpunkten för beslutet i närtid redan bokade fre- och lördagskvällar att medges. Det ska uppfattas som innevarande och nästa månad, dvs t o m mars månads utgång. Senare bokningar är av skälen ovan inhiberade. Möjligheten att boka lokalen på dessa tider är redan stängd

De två styrelserna har tillsatt en gemensam arbetsgrupp för Spångens fortsatta användning till nytta och glädje för föreningarnas medlemmar. De avser återkomma med sina tankar inom kort. Uppslag och tips mottas tacksamt till andersholm at bredband.net (Panorama) och michael.zell at zellport.com (Silouette).

Kvarnholmen i februari 2020