Öppning av Relaxen

Styrelserna för husets bägge brf har haft ambitionen att i likhet med övriga gemensamhetslokaler även öppna Relaxen i anslutning till att tidigare restriktioner hävs. Inför detta har sedan en tid tillträde till lokalen sökts för att säkerställa att ordning råder, inkl tidigare anmälda brister.

Märkligt nog kan inte vår leverantör av låstjänster, Certego, medge sådant tillträde, vare sig genom de huvudnycklar som styrelserna disponerar eller medlemmarnas egna brickor efter bokning. Felsökning pågår och de två styrelserna avser återkomma så snart möjligt är. Det är beklagligt och kommer ovanpå redan tidigare förekommande problem med låstjänsterna.

Inför Relaxens öppning är styrelsernas grundsyn att ansluta till de tider som rådde tidigare, men tar gärna emot synpunkter och önskemål om andra sådana. En fråga gäller avvägningen mellan å ena sidan öppna tider för kategorierna herr, dam resp mix och å den andra möjligheten till enskild bokning. Även önskemål om passens längd och förläggning i tid tas emot. Bland flera av husets boende har framförts synpunkter på lämpligheten av sena kvällspass, varför styrelserna överväger en tidigareläggning av möjlig senaste tid.

Sådana synpunkter tas gärna emot för Brf Panoramas del av Jan Lagerström (jan.lagerstrom@brfpanorama.se) och för Silouettes del av Michael Zell (michael.zell@zellport.com).