Short information in English at the end of the document

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i de gemensamma sopkassunerna placerade utanför Siloplatsen 2b eller utanför Magasinsgången 9. I miljörummet på Siloplatsen 2b sorteras tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, returflaskor och returburkar samt batterier.

Sopkassunerna är olåsta och tillgängliga dygnet runt, men tänk på boende och visa hänsyn vid udda tider. Nacka Vatten och avfall sköter om tömningarna av kassunerna.

Miljörummet är kameraövervakat, tillsammans med använd öppningsbrickan kan man kontrollera när något som inte hör hemma i miljörummet lämnats där och av vem (vilken lägenhet). Rummet är låst mellan klockan 23 och 06 för att undvika besök av utomstående samt minska störningarna för boende i närheten. PreZero hämtar allt utom returburkar och batterier som vi sköter själva.

En mobil kretsloppscentral kommer tre gånger per år och ställs upp på Kvarnholmsvägen 80, se anslag i Miljörummet när den kommer eller kontrollera på Mobil kretsloppscentral | Nacka vatten och avfall | Nacka kommun.

Tack på förhand för att du respekterar de enkla regler som gäller för att sophanteringen och vårt miljörum ska fungera till allas trevnad och nytta. Är du det minsta osäker på vad det innebär, ber vi dig läsa nedan och/eller kontakta din miljörumsansvarige eller annan i din styrelse för närmare information.

Endast detta får slängas i miljörummet, Siloplatsen 2B:

  • Rena förpackningar av papper, wellpapp, plast, metall, glas samt tidningar. Skölj förpackningar ordentligt, annars kommer det att snabbt surna och lukta illa. Vik ihop och platta till kartonger så att grannens kartonger också får plats. Matavfall och andra hushållssopor slängs i sopkassunerna utanför miljörummet.
  • Returburkar och PET-flaskor samt batterier.
  • Allt annat till exempel farligt avfall (färg, kemikalier), elektriska artiklar, grovsopor, kläder, trä, produkter av plast, metall eller glas som inte är förpackningar, får INTE slängas i miljörummet. Detta lämnas istället på återvinningscentral, se nedan. Boende som trots förbud lämnar sådant avfall i Miljörummen kan bli ersättningsskyldiga för faktisk kostnad för bortforsling (totalt 500-1000 kr för enstaka avfall). Kameror och den nyckelbricka som används för att öppna miljörumsdörren används för att registrera missbruk.

Vanliga frågor:

  • Hur lämnar man stora kartonger? Vik ihop och platta till kartongerna. För att utnyttja kärlen maximalt, undvika överfulla kärl och spara pengar ska volymen av varje förpackning minimeras så mycket som möjligt. Föreningen, dvs. du som boende, betalar för volym. En kartong ska bli helt platt och om större än kärlet, tas sönder i mindre delar.
  • Måste man skölja ur förpackningar? Särskilt sommartid är det viktigt att skölja ur alla förpackningar. Utvecklingen av bakterier går fort och det kommer mycket snabbt lukta mycket illa.
  • Om det är fullt? Om alla kärl för någon fraktion är fulla, ber vi dig vänta till dess tömning skett. Hör gärna av dig till oss så att vi vet och kan öka antalet kärl om det behövs.
  • Om jag har mycket som ska kastas? Miljörummet är dimensionerat för normal användning med viss reserv. Behöver du till exempel slänga en större mängd kartonger, ber vi dig sprida det över ett par veckor eller rådgöra med oss, vi kan ibland hjälpa till med transport.
  • Var lämnar man avfall som INTE får lämnas i miljörummet? Till grovsopor räknas sådant avfall som du inte kan lämna i föreningens miljörum. Följande exempel är sådant du som boende själv ska lämnas till kommunens återvinningscentraler (finns i Boo, Älta och Östervik) eller till kommunens mobila kretsloppscentral. Den kommer till Kvarnholmsvägen 80 vid gym.
  • Tömning? Sopkassunerna töms en gång per vecka. Kärlen för papp, plast och tidningar töms varje vecka, glas och plåt varannan vecka. Kärlet för retur-flaskor och -burkar har ingen fast tömning utan det är fritt fram för alla att panta, till exempel för att samla in pengar till skolresa, friluftsdag eller annan aktivitet.
  • Varför källsortera? Producentansvaret innebär att mycket avfall ska återvinnas. Vårt åtagande i kretsloppet är att källsortera i de fraktioner som finns i våra miljörum. Vad de olika fraktionerna innehåller finns beskrivet på väggskyltar ovanför respektive kärl. Exempelvis måste frigolit tas ur kartonger och kastas i plastkärlet. Tack vare att svenskarna sorterar ut så mycket avfall till återvinning behöver vi inte deponera så mycket sopor (lägga på soptipp). I Sverige deponeras 25 kg per person, jämfört med 213 för övriga EU. Bara Nederländerna, Belgien och Tyskland deponerar mindre avfall per person än Sverige.

Please, only this can be discarded in the recycling room: 

Clean packaging of paper, corrugated board, plastic, metal, glass and newspapers.

Rinse the packaging properly, otherwise it will quickly acidify and smell bad. Fold together and flatten cartons so that the neighbor’s cartons also fit. Food waste and other household waste are thrown into the refuse bins outside the environment room. 

Everything else, for example, hazardous waste (paint, chemicals), electrical articles, roughage, clothing, wood, products made of plastic, metal or glass that are not packaging, must NOT be disposed of in the recycling room. Instead, this is left at a local recycling center.

Sopkärlens placering i miljörummet
Taahhütsüz internet ile özgür internet deneyimini yaşamaya hazır mısınız? En uygun internet tarifeleri hizmetini veren Moondiggy; taahhütsüz ve sınırsız internet hizmetiyle özgür internet olarak bilinir.
Kendini tatmin etmek ya da kadınlarla ucuz sex hatti ile tanışmak arasında seçim yap. Eğlencenin sohbet hatları ile tanımlaması değişti. Hemen seks hattı ile hazzı hisset telefonda boşaltma’nın tadını çıkar.

En bostadsrättsförening i Stockholm Lighthouse på Kvarnholmen