Relaxen åter öppen

Vår låsleverantör har meddelat att de äntligen lyckats återställa Relaxens lås- och bokningsfunktioner. Bokningen har dock, styrelsen ovetandes, redan stått öppen en tid. Medlemmar har därmed i god tro kunnat boka Relaxen till den ordning som gällde tidigare. Styrelsen har emellertid beslutat om några förändringar innebärande större tillgänglighet för flertalet medlemmar, tidigarelagd stängning (kl 21) samt ett lägre pris för bokat pass (200 kr).  

För att hantera denna övergång (emedan systemet inte medger två olika bokningssystem samtidigt) har följande beslutats:

– Denna månad ut, således t o m den 30 november, står systemet öppet för bokning och nyttjande enligt det gamla systemet. Bokningsbara tider framgår av bokningsplatsen.

– Tisdag den 30 november stängs systemet för bokning och alla redan gjorda bokningar därefter annulleras. Dessa ligger således f n mer än 3 veckor bort och det är rimligt att förvänta sig att de kan omplaneras. 

– Onsdag den 1 december kl 10 öppnar systemet för bokning och nyttjande i enlighet med det nya regelverket. Som då kommer att framgå på bokningsplatsen. 

Styrelsen beklagar det långa uppehållet i nyttjandet av Relaxen liksom vår låsleverantörs ofärdighet i dess återupprättande. 

Styrelsen 

Angeläget angående Relaxen

Vår låsleverantör Certego har ännu inte förmått återöppna Relaxen för tillträde på vare sig drop in eller bokade tider efter nedstängningen som en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationen p g a covid-19. Föreningarnas tekniska förvaltare Fastum har uppdragits att tillse att Certego snarast levererar sina kontrakterade tjänster. Frustrationen är givetvis stor hos många av våra medlemmar, inkl de två styrelserna, men för stunden kan inte mer göras.

Styrelsen